Available courses

Краткое содержание курса: принципы физико-химических исследований в лабораторной диагностике, теория и практика практических занятий по технике лабораторных работ с точки зрения использования её основных положений в производственной деятельности; принцип организации работы и устройства лабораторий, подробно ознакомиться с описанием лабораторного оборудования и аппаратуры, освоить основные методы лабораторного анализа.


Пререквизиттер: Тіршілік қауіпсіздігі.

Постреквизиттер: Климатология және метеорология, Метеорология негіздерімен Климатология, Метеорология, климатология және гидрология.


Содержание Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов формируется как отраслевое направление биологической науке, исследующее ботанико-зоологические закономерности использования человечеством природных богатств и регулирования отношений природы и общества. Она изучает институциальные механизмы управления природопользованием и методы наиболее эффективного взаимодействия общества и природной среды в целях предотвращения ее дальнейшего загрязнения и истощения.

Мақсаты: Халық денсаулығын факторлар мен экологиялық жағдайдың зиянды қорғау проблемаларының экологиялық аспектілерін зерттеу.

Курстың қысқаша мазмұны: Медициналық-экологиялық сипаттағы негізгі іс-шаралар: жағдайды медициналық-экологиялық бағалау, қауіп контингетттерін медициналық-экологиялық оңалту және экологиялық қолайсыз аумақтарда ғылыми-практикалық міндеттер кешенін орындау


Өсімдіктер және жануарлар экологиясы өсімдіктер мен жануарлардың және олар құрайтын топтардың қоршаған ортамен өзара әрекеттесу процестерін, сондай-ақ осы процестерге әсер ететін факторларды қарастырады.

Бұл  пәнің мақсаты әртүрлі экологиялық факторлардың өсімдіктерге, жануарларға әсерін анықтау және әртүрлі орта жағдайларында өсімдіктердің, жануарлардың қалыпты дамуына ықпал ететін бейімделуді анықтау болып табылады.


Курс по дисциплине «Защита здоровья населения» для обучающихся по образовательным программам: 6В11223 «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»   

Данный курс содержит необходимые материалы, определяющие цели, содержание и технологию изучения  дисциплины «Введение в специальность».


Биология курсы - тірі организмдердің құрылысын, олардың ерекшеліктерін, қоршаған орта жағдайларына байланысты қасиеттерін, эволюциялық даму жолдарын, тірі организмдердің тұқым қуалау және өзгергіштігін, олардың алуан түрлілігін, өсімдіктердің, жануарлардың көбею жолдарын, дамуын және ерекшеліктерін қарастырады. 

Пререквизиттер: Философия, экономика, кәсіпкерлік, көшбасшылық және инновация негіздері.

Постреквизиттер: Еңбекті қорғау, Радиациялық қауіпсіздік негіздері

ОБ мақсаты: өмір тіршілік әрекетінің қауіпсіздігінің, еңбекті қорғау, қоршаған ортағы қорғау, төтенше жағдайлар кезінде қорғау саласында қазіргі ғылым мен техниканың талаптарына сәйкес кәсіби құзіреттілікке ие мамандарды даярлау, түлектердің бәсекеге қабілеттілігін және кәсіби дамуын қамтамасыз ету

Пән мақсаты: жоғары жалпы ғылыми және кәсіби дайындығы бар, өзіндік шығармашылық жұмысқа қабілетті мамандарды даярлау.

Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Негізгі ережелер. Пәннің мақсаты мен міндеттері. Жоғары мектептегі студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы ғылыми әдебиеттермен жұмысты ұйымдастыру. Ғылыми таным мен шығармашылықтың әдістемелік негіздері. Ғылыми білім түсінігі. Теория-жалпыланған білім жүйесі. Теориялық және эмпирикалық зерттеу әдістері. Ғылыми-техникалық шығармашылық теориясы мен методологиясының элементтері. Ғылыми зерттеу бағытын таңдау және ғылыми-зерттеу жұмысының кезеңдері. Іргелі зерттеулер. Қолданбалы зерттеулер. Іздеу зерттеулері. Ғылыми зерттеудің бағытын, мәселелерін, тақырыбын таңдау. Экономикалық тиімділікті бағалау. Ғылыми-зерттеу жұмысының кезеңдері.  Ғылыми ақпаратты іздеу, жинақтау және өңдеу.

Түйінді құзыреттер / күтілетін нәтижелер: тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласында студенттерді терең тану. ҒЗЖ жоспарын құру және жүзеге асыру, ҒЗЖ қолдану арқылы қоршаған орта мәселелерін шешу.

Бағалау әдістері: студенттердің күнделікті жұмысын бақылау, ауызша сұрау, жазбаша жұмысты бағалау, апта сайынғы рейтинг қою, ағымдағы тексеру және білімді бағалау, семестрлік тексеру және білімді бағалау.

Зерттеу дағдыларын дамытуға арналған тапсырмалар: Білім алушылар әртүрлі ақпарат көздерімен жұмыс істей отырып, қажетті білімді дербес алуы, оларға талдау жүргізуі, салыстыруы, жинақтауы, теориялық материалдарды тәжірибелік-эксперименттік әдістермен растауы тиіс.

Оқытудың инновациялық тәсілдері: бейімдеу тәсілдері, "төңкерілген оқыту" технологиясы

Ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар тұлғалар үшін пән бойынша оқыту: ЭББР, университеттің электрондық кітапханасын, курс бойынша бейнематериалдарды пайдалана отырып оқыту.Современные представления о проведении химических анализов; химические основы охраны окружающей среды; современные методы идентификации веществ, физико-химические методы анализа.


активизация хозяйственно–производственной деятельности человека в современных условиях природопользования и глобальные масштабы ее антропогенного воздействия на главные составляющие биосферы создают ситуацию острого экологического кризиса, обусловленного деградацией объектов окружающей среды. В связи с этим для оптимизации условий взаимодействия человека с природой важной является роль управления воздействием на окружающую среду. В функциональной структуре управления могут быть выделены несколько наиболее важных блоков. Это прежде всего, совершенствование и утверждение законов и других нормативно – правовых актов, охватывающих все аспекты изучения, эксплуатации, экономического использования и охраны природных ресурсов. Одной из важнейших функций государственного управления является нормативное регулирование всех фаз ресурсного цикла, их безопасности и экономичности, разработка системы санкций за нарушение рационального природопользования, а также контроль за соблюдением законов, стандартов, норм, лимитов, касающихся эксплуатации и охраны природных ресурсов.


6В05218 "Экология" білім беру бағдарламасы бойынша білім алушыларға арналған "Өнеркәсіптік экология" пәні бойынша курс

Бұл курстың қысқаша мазмұны: шаруашылық қызметтің қоршаған орта ресурстарымен өзара іс-қимылының сипаттамасы, жекелеген өндірістердің қоршаған орта ресурстарымен өзара іс-қимылы, жеке өндіріс пен өнеркәсіптік өндіріс кешенінің ластаушы заттарын жіктеу және олардың қоршаған ортаға әсері, жиынтық әсерлерді бағалау, қолданыстағы өндірістердің қоршаған ортаға теріс әсер ету деңгейін төмендету жолдары мен әдістері.

Қазақстанның жаандық, аймақтық және жергілікті масштабы бар негізгі экологиялық мәселелері. Шығындары теріс экологиялық жағдайларды тудыратын табиғат пайдаланушылар кәсіпорындарының экологиялық қызметтерінің қызметі. Халықаралық конвенциялар мен келісімдерге қосылу процесінде Қазақстан Республикасының міндеттемелері.


Цель ОП: Качественная подготовка конкурентоспособных, компетентных профессионалов, обладающих высоким уровнем правовой культуры и правосознания, фундаментальными знаниями в области нормотворческой, правоохранительной, правоприменительной, и экспертно- консультативной деятельности, востребованной государством и обществом

Цель дисциплины: подготовка специалистов, имеющих высокую общенаучную и профессиональную подготовку, способных к самостоятельной творческой работе.

Краткое содержание курса: Введение. Основные положения. Цели и задачи дисциплины. Научно-исследовательская работа студентов в высшей школе Организация работы с научной литературой. Методические основы научного познания и творчества. Понятие научного знания. Теория-система обобщенного знания. Методы теоретических и эмпирических исследований. Элементы теории и методологии научно-технического творчества. Выбор направления научного исследования и  этапы научно-исследовательской работы. Фундаментальные исследования. Прикладные исследования. Поисковые исследования. Выбор направления, проблемы, темы научного исследования. Оценка экономической эффективности. Этапы научно-исследовательской работы.  Поиск, накопление и обработка научной информации.

Компетенции: Должны уметь составлять и реализовывать план НИР, решать проблемы окружающей среды с использованием НИР.

Методы оценки: повседневный контроль за работой студентов, устный опрос, оценка письменных работ, выставление еженедельного рейтинга, текущая проверка и оценка знаний, семестровая проверка и оценка знаний.

Задания на развитие исследовательских навыков: исследовать методологию научного исследования, изучить особенности проведения научных исследований.


В данном курсе представлены основные средства композиции в дизайне. В любом виде искусства ключевую роль играет правильное расположение элементов произведения, позволяющее наиболее точно передать идею этого произведения. То есть выделить ключевые сюжетные линии, передать необходимое настроение и соблюсти при этом гармонию. Композиция (от латинского compositio) и является соединением (сочетанием) этих элементов в единое целое.


Пререквизиты: Общий курс транспорта, Транспортные системы, Развитие транспорта

Постреквизиты: Пассажирские перевозки, Технология и организация перевозок, Основы транспортно-экспедиционного обслуживания.

Цель ОП: Изучение  спроса и предложении пассажирских транспортных услуг с целью выработки наиболее оптимальных вариантов перевозки пассажиров,  осуществление наглядной четкой рекламы,  дающей клиентам ясное представление о возможностях пассажирского транспортного предприятия, а также поиск новых пассажирских маршрутов, с целью повышения удобств пассажирам, снижения стоимости транспортных услуг и повышения скорости доставки.

Цель дисциплиныизучение теоретических основ и методов организации доставки грузов автомобильным транспортом, приобретение практических навыков планирования и управления транспортным процессом.

.Краткое содержание курса: Курс знакомит с современными видами перевозок и транспорта для организации, управления транспортным производством; формирует умения расчета, анализа таких показателей качества услуг как объемы перевозок грузов и пассажиров, грузооборота, грузопотока, пассажирооборота, пассажиропотока, технико-эксплуатационные показатели использования транспортных средств при перевозке грузов и пассажиров. Формирует профессиональные навыки по технологии доставки грузов и пассажиров с учетом актуальных проблем теории, практики в сфере транспортных услуг

Компетенции: знание основных теоретических положений об организации процесса доставки грузов и пассажиров, уметь использовать теоретические знания для создания условий, способствующих повышению эффективности перевозочного процесса, приобретение практических навыков решения инженерных задач в области организации перевозок и управления движением.


Пререквизиты: Обеспечение безопасности движения на транспорте, Основы экологии и безопасности жизнедеятельности

Постреквизиты: преддипломная практика, дипломное проектирование.

Цель ОП: Подготовка в соответствии с потребностями рынка высококвалифицированных кадров, обладающих высокими личностно-профессиональными компетенциями, способных решать современные технические проблемы и практические задачи в области транспортных услуг, критически переосмысливая накопленный опыт изменяя при необходимости профиль профессиональный деятельности осознавая социальную значимость своей будущей профессии и обладая высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, формирующие способности к обобщению, анализу восприятию информации, постановки цели и выбора путей ее достижения, а также готовности  выпускников к экономичному и безопасному использованию природных ресурсов и внедрения методов маркетинга и менеджмента организации перевозочного процесса и области организации и эксплуатации транспорта.

Цель дисциплины: Знать принципы, методы и средства ОБТ, основы производственной санитарии, основы пожарной безопасности на АТП.

Краткое содержание курса: изложены основные сведения по охране труда и основам экобиозащитной техники на транспорте.Отражены правовые и организационные основы охраны труда, методы и средства обеспечения безопасности труда на предприятиях по эксплуатации, сервисному обслуживанию и ремонту транспорта. Даны представления об особенностях загрязнения окружающей среды транспортом и мероприятиях по снижению этого негативного воздействия от транспортных предприятий.

Компетенции: формирует понятие по использованию законодательной базы охраны труда в практической деятельности на АТП, уметь: использовать в практической деятельности.


Пререквизиты: математика, черчение (школьная программа)

Постреквизиты: Методика преподавания начертательной геометрии и черчения, Методика преподавания черчения, Методика преподавания инженерной графики, Компьютерная графика, Электронное использование графических объектов, Машинная графика

Характеристика дисциплины. «Начертательная геометрия и инженерная графика» входит в число дисциплин, составляющих основу политехнического образования преподавателей профессионально-трудового обучения.

Цель: на основе метода отображения геометрических объектов (точек, отрезков, поверхностей) на плоскости сформировать пространственное мышление, позволяющее развивать техническое инженерное творчества.

Задачи курса: Изучение начертательной геометрии и инженерной графики необходимо для приобретения знаний и навыков, позволяющих составлять и читать технические чертежи, проектную документацию, а также для развития инженерного пространственного воображения. Будущий специалист должен уметь выразить мысль на чертеже и по чертежу читать смысл изображения. Выполнение чертежей осуществляется в соответствии с правилами ЕСКД (единой системы конструкторской документации).

 Краткое описание курса: Введение. Метод проекций. Проецирование точки. Проецирование прямой линии. Плоскость. Пересечение прямой линии с проецирующей плоскостью. Пересечение двух плоскостей. Способы преобразования чертежа. Аксонометрические проекции. Многогранники. Кривые линии. Поверхности и тела вращения. Основные правила оформления чертежей. ЕСКД. Стандарты оформления чертежей. Виды и их расположение на чертежах. Разрезы и сечения. Выносные элементы. Условности и упрощения. Нанесение размеров. Выполнение эскизов и чертежей деталей. Выполнение эскизов. Выполнение и чтение рабочих чертежей деталей. Нанесение размеров на эскизах и чертежах деталей. Обозначение шероховатости поверхности. Соединения деталей. Сборочные чертежи. Оформление, спецификация, условности и упрощения на сборочном чертеже. Чтение и деталирование сборочного чертежа.


1.1       Цели и задачи преподавания дисциплины, ее роль и значение в подготовке специалистов

Изучение магистрантами курса «Организация и безопасность движения на транспорте» необходимо для получения знаний об основах транспортной безопасности, получения навыков планирования и реализации транспортной безопасности.

1.1        Минимум знаний, умений, навыков и другие сведения согласно государственному общеобязательному стандарту высшего профессионального образования

Изучив дисциплину, обучающийся должен:

знать: требования по обеспечению транспортной безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств транспорта; методы, инженерно-технические средства и системы обеспечения транспортной безопасности, используемые на объектах инфраструктуры транспорта, порядок разработки и реализации планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств транспорта;

уметь: определять потенциальные угрозы и действия, влияющие на защищенность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств транспорта, и обеспечивать выполнение мероприятий по транспортной безопасности на этих объектах в зависимости от ее различных уровней;

иметь представление: об основных методах, способах и средствах планирования и реализации обеспечения транспортной безопасности.


Пререквизиты дисциплины: для изучения курса необходимы знания по школьному курсу биологии, общему курсу транспорта.

Постреквизиты дисциплины: знания по данной дисциплине необходимы для изучения таких дисциплин как «Экспертиза ДТП», «Автотранспортные средства», «Служба дорожной полиции», «Методика подготовки водителей» и других.

Краткое описание дисциплины. Дисциплина «Автотранспортная психология и инновационные методы подготовки водителей» является  курсом, изучающим основы психофизиологии труда водителя и инженерной психологии.

В соответствии с целевым назначением образовательной программы, основное внимание уделено:

  •     требованиям к водителю, как оператору сложной системы ВАДС (водитель-автомобиль-дорога-среда);
  •     факторам, определяющим его психофизиологическую надежность;
  •     инженерно-психологическим требованиям к рабочему месту водителя  и обустройству дорог;
  •     методам профессионального отбора и значению психофизиологического отбора для повышения надежности водителей;
  •    условиям, в которых водитель управляет автомобилем в состоянии сниженной работоспособности;
  • мероприятиям по рационализации режима труда и отдыха водителя.


Пререквизиттер: Жүктану, көлік түрлерінің өзара әрекеті, тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару, экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі.
Постреквизиттер: диплом алдындағы практика, дипломдық жобалау.
Мақсаты: автотехникалық сараптама жүргізумен байланысты Негізгі әдістермен және проблемалармен танысу, көлік процесінің тиімділігін арттыруға және көлік құралдарын пайдаланудың теріс салдарын азайтуға ықпал ететін конструктивті және ұйымдастырушылық іс-шаралар.
Курстың қысқаша мазмұны: ЖКО сот сараптамасы. ЖКО жағдайларын зерттеуде маманның құзыреті, құқықтары мен міндеттері. Автомобиль қозғалысының есебі. Біркелкі қозғалыс. Автомобиль маневрін талдау әдістемесі.Көлік құралдарын сараптамалық зерттеу

Құзіреттіліктер: сот және қызметтік сарапшының және маманның құзыретін, құқықтары мен  міндеттерін, ЖКО болған жердегі  жағдайды тіркеу әдістері мен тәсілдерін, соқтығысу және өту процесін талдау әдістемесін, көлік құралдарының қозғалыс параметірлерінің инженерлік есептерін, ЖКО жағдайларын зерттеуді  ұйымдастыру  және жүргізу бойынша негізгі халықаралық және отандық нормативтік құжаттарды білу


Бұл курс жаңадан бастаған бағдарламашыларға C++ бағдарламалау тілінің негіздерін үйренуге көмектесу үшін жасалған . Ең бастысы - мүмкіндігінше түсінікті және мүмкіндігінше қысқаша барлық негізгі тақырыптарды қамту және түсініктемелермен көбірек практикалық мысалдар келтірілді.

Курс "Институциональные аспекты политики"

Цель курса: на основе лекций выявить и описать основные институциональные аспекты политики

Задачи курса: Изучить комплекс из 5 тем, концептуально описывающих основые аспекты политики 

Краткое описание курса: Стремление раскрыть «тайны» политики, понять ее логику, возможности использования ее потенциала в интересах человека стало причиной появления сначала в США во второй половине XIXв., а затем и в Европе политической науки как академической дисциплины. 

 Теоретическая интерпретация политической реальности, прежде осуществлявшаяся в границах политической философии, под давлением обстоятельств сменилась развитием политологии преимущественно в качестве прикладной науки. Позитивизм, укоренившийся в политической науке, означал, что в исследовании должно господствовать только специальное, профессиональное и математически точное знание, свободное от политического влияния, идеологических пристрастий и нравственных оценок. 

Целью политологических изысканий объявлялась фиксация непосредственно наблюдаемых связей между конкретными явлениями, действиями, функциями, институтами.

Данный курс предлагает вашему вниманию комплекс тем посвящённых рассмотрению институциональных основ политики. 

Структура курса построена в соответствии с авторитетным видением  институциональных основ политики доктора политических наук - Мухаева Рашида Тазитдиновича.


Данный учебно-методический комплекс содержит все необходимые материалы, определяющие цели, содержание и технологию обучения по дисциплине «Финансовый менеджмент». В тезисах лекций указаны все аспекты, которые раскрывают  полное содержание темы. Планы семинарских занятий концентрируют внимание на узловые вопросы  каждой темы. Системы заданий СРС и СРСП позволяют, используя различные методы анализа, самостоятельно изучить проблемы современного финансового менеджмента Казахстана. УМК по дисциплине «Финансовый менеджмент» отражает концепцию, структуру и уровень сложности учебников, указанных в списке основной литературы.