Available courses

О чем вы думаете, когда слышите слово «дизайн»? Возникают ли у вас ассоциации с модой, графическим дизайном, мебелью или автомобилями? Понятие дизайн шире и не ограничивается прикладными коммерческими сферами. Нередко «создать дизайн» означает спроектировать, сконструировать. Дизайн — это неотъемлемая часть всего спектра художественных дисциплин, от картин и рисунков до скульптуры, фотографии и современных медиа, таких как фильмы, видео, компьютерная графика и анимация. Он интегрирован в ремесла, например в керамику, текстиль и стекло. Архитектура, ландшафтный  дизайн и урбанистика — везде применяются принципы визуального  дизайна. Список можно продолжать. Почти все двухмерные и трехмерные творения человеческих рук не обошлись без дизайна — использованного сознательно, хорошо продуманного или спонтанного.


В данном курсе представлены основные средства композиции в дизайне. В любом виде искусства ключевую роль играет правильное расположение элементов произведения, позволяющее наиболее точно передать идею этого произведения. То есть выделить ключевые сюжетные линии, передать необходимое настроение и соблюсти при этом гармонию. Композиция (от латинского compositio) и является соединением (сочетанием) этих элементов в единое целое.


Данный курс предусматривает овладение практическими аспектами рекламной и печатной графики. Рассматривает основные характеристики видов и средств разработки и распространения рекламы; создание рекламного образа; допечатные и печатные процессы типографики; стратегию дизайнера по рекламе; коммуникативный эффект за счет использования рекламных образов в торговом предложении, а также POS - материалы.

В ходе прохождения курса "Рекламная и печатная графика" вы 

- познакомитесь с  принципами и приемами разработки креативной стратегии рекламной компании и сформируете навыки их применения; 

- получите представление о полиграфических технологиях производства рекламного продукта;

- изучите основы типографики, как объекта графического дизайна и освоите ее композиционные приемы (возможности);

- освоите художественные средства фотографики (фотографии, рисунка, текста) при решении проектно-изобразительных задач.Тіршілік қауіпсіздігі — адамның өмір сүру ортасымен қауіпсіз қарым-қатынасы мен оны қорғауға, төтенше жағдайларда шаруашылық объектілерінің тұрақты жұмыс істеуіне, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын ескерту мен жоюға, сондай-ақ осы заманғы зақымдау құралдарының қолданылуына бағытталған шаралар кешені.

Құрастырған: "Экология, Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау" кафедрасының аға оқытушысы ж.ғ.м Шаймерденова З.М.

Курс "Өрт қаіпсізідігі" 6В11223 «Өмір тіршілігінің қаіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» білім беру бағдарламасына арналған.

Бұл курста жанудың негізгі теориясы, заттардың өртке қауіптілігін сипаттайтын қасиеттері, технологиялық үрдістердің, ғимараттардың, құрылыстардың, оларда орналасқан ғимараттардың және жүйелердің электр жабдықтарының өртке қауіптілігін анықтайтын факторлары жазылған. Ғимараттардың құрылыс құрастырмаларының өртке қауіптілігі мен өртке төзімділігін бағалаудың принциптері келтірілген. Өрттердің алдын алу мен өрттерді сөндірудің және өрт автоматикасының өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері қарастырылған.6В11223 "Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау" білім беру бағдарламасы бойынша білім алушыларға арналған "Өндірістік жарақаттану, кәсіби аурулар және жеке қорғану құралдары" пәні бойынша курс

Бұл курстың қысқаша мазмұны: Еңбекті қорғаудың ең өзекті мәселелерінің бірі өндірістік жарақаттану мен оның салдарын азауту және болдырмау үшін іс шараларды жүзеге асыру болып табылады. Осы мәселе бойынша Халықаралық еңбек ұйымының көптеген құжаттары, отандық заң ережелері мен нұсқамалары, әдістемелері бар. ХЕҰ –ның конвенциялары мен кеңестерімен, отандық заң ережелерімен бірге жұмыс берушілердің еңбекті қорғау бойынша барлық іс-шараларын материалдық тұрғыда қамту көзделген.

Өндірістік жарақат алу негізінен техникалық қауіпсіздік ережелері сақталмағанда ұйымдастырушылық кемшіліктер болғанда, қондырғылар істен шыққан жағдайларда орын алады. Еңбек етудің қауіпті жағдайының салдары өндірістік жарақат болып табылады.


Пререквизиттер: Биология, Химия (мектеп бағдарламасы аясында)


Постреквизиттер: Тіршілік қауіпсіздігі, Экология және өмір тіршілігі қауіпсіздігінің негіздері.


Білім беру бағдарламасының мақсаты: Өмір тіршілік әрекетінің қауіпсіздігінің, еңбекті қорғау, қоршаған ортағы қорғау, төтенше жағдайлар кезінде қорғау саласында қазіргі ғылым мен техниканың талаптарына сәйкес кәсіби құзіреттілікке ие мамандарды даярлау, түлектердің бәсекеге қабілеттілігін және кәсіби дамуын қамтамасыз ету.


Мақсаты: болашақ мамандарды қауіпсіз және зиянсыз өмір сүру жағдайларын жасау, жаңа жабдықтар мен технологиялық процестерді заман талабына сай пайдалану бойынша теориялық және практикалық дағдылармен қаруландыру.


Курстың қысқаша мазмұны: қауіпсіздіктің ұйымдастырушылық негіздері; табиғи және техногендік қауіптердің адам ағзасына әсер етуіне қатысты теориялық негіздер; тыныс алу және тері мүшелерінің негізгі ЖҚЖ типтері мен тағайындалуы, олардың техникалық сипаттамалары және пайдалану мүмкіндіктері, оларды сақтау ережелері және жинақтау тәртібі; төтенше жағдайлардың жіктелуі мен түрлері, олардың адам ағзасына, өндірістік активтерге және қоршаған ортаға әсер ету механизмі, қорғау әдістері мен тәсілдері.

Құзыреттіліктері: қауіпсіздік идеологиясын дамыту, сәйкес ойлауды, мінез-құлықты қалыптастыру; қоршаған ортаның қауіптілігі мен зияндылығын тану мүмкіндігі; төтенше жағдайларда сауатты әрекет ету қабілеті; қауіпсіз және зиянсыз өмір сүру жағдайларын жасау; жеке қорғаныс құралдарын қолдана білу; қажет болған жағдайда жарақаттар, қан кетулер, жаралар, күйіктер, үсік шалу және т.б бойынша алғашқы көмек көрсете білу; қажет болған жағдайда төтенше жағдайларды жоюға барлық көмек көрсету.

Бағалау әдістері: студенттердің күнделікті жұмысын бақылау, ауызша сұрау, жазбаша жұмысты бағалау, апта сайын рейтинг қою, ағымдағы тексеру және білімді бағалау, семестрлік тексеру және білімді бағалау.

Зерттеу дағдыларын дамытуға арналған тапсырмалар: ақпаратты іздеу, деректерді талдау және синтездеу, тұжырымдамаларды тұжырымдау, гипотезаналарды ұсыну, оларға талдау жұмытарын жүргізу және де талдау.

 

Оқытудың инновациялық тәсілдері: бейімдеу тәсілдері, "төңкерілген оқыту" технологиясы, «дөңгелек үстел» әдісі, миға шабуыл, пікір-талас өткізу,интерактивті тақта арқылы жұмыс жасау

Ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар тұлғалар үшін пән бойынша оқыту: ЭЖЖ, университеттің электрондық кітапханасын, курс бойынша бейнематериалдарды пайдалана отырып оқыту.


Современные представления о проведении химических анализов; химические основы охраны окружающей среды; современные методы идентификации веществ, физико-химические методы анализа.

Краткое описание дисциплины

      Сформировать систему знаний по возрастной физиологии и школьной гигиене естественнонаучные основы развития организма в единстве с окружающей средой; разработать  на этой  основе гигиенические нормативы и требования, направленные на охрану и укрепления здоровья, гармоничное развитие и совершенствования функциональных возможностей организма детей и подростков.

Задачи изучения дисциплины

       Вооружить студентов, современными сведениями о возрастных особенностях развивающегося организма, знаниями закономерностей, лежащих в основе сохранение и укрепления здоровья школьников, поддержание высокой работоспособности при различных видах учебной и трудовой деятельности; разработка методов направленных на охрану и укрепления здоровья детей, подростков и молодежи; изучение и обобщение опыта применения и этих методов в общеобразовательных школах и др. детских учреждениях.


Предметом изучения «Климатология и метеорология» является атмосфера: ее строение, свойства и протекающие в ней процессы. Предметом изучения климатологии является изучение закономерностей формирования климатов, их распределение по земному шару, изменения в прошлом и будущем. Данный курс формирует представление о физических процессах, происходящих в атмосфере, уделяет внимание основным понятиям синоптической метеорологии, вопросам загрязнения атмосферы и экологическим последствиям. Рассматриваются вопросы организации метеорологических наблюдений на метеостанциях, а также, используемые приборы и методы. Полученные знания помогут в дальнейшем при освоении специальных дисциплин, а также понять многие процессы, происходящие в природе.


общая характеристика экотоксикантов и экоаналитического контроля; оценка экологического состояния атмосферного воздуха, водных объектов, почвы; методы разделение и концентрирования; химические, физические, физико-химические методы, титриметрические методы, электрохимические методы, потенциометрические и полярографические методы.


Краткое содержание курса: принципы физико-химических исследований в лабораторной диагностике, теория и практика практических занятий по технике лабораторных работ с точки зрения использования её основных положений в производственной деятельности; принцип организации работы и устройства лабораторий, подробно ознакомиться с описанием лабораторного оборудования и аппаратуры, освоить основные методы лабораторного анализа.


Пререквизиттер: Тіршілік қауіпсіздігі.

Постреквизиттер: Климатология және метеорология, Метеорология негіздерімен Климатология, Метеорология, климатология және гидрология.


Мақсаты: Халық денсаулығын факторлар мен экологиялық жағдайдың зиянды қорғау проблемаларының экологиялық аспектілерін зерттеу.

Курстың қысқаша мазмұны: Медициналық-экологиялық сипаттағы негізгі іс-шаралар: жағдайды медициналық-экологиялық бағалау, қауіп контингетттерін медициналық-экологиялық оңалту және экологиялық қолайсыз аумақтарда ғылыми-практикалық міндеттер кешенін орындау


Өсімдіктер және жануарлар экологиясы өсімдіктер мен жануарлардың және олар құрайтын топтардың қоршаған ортамен өзара әрекеттесу процестерін, сондай-ақ осы процестерге әсер ететін факторларды қарастырады.

Бұл  пәнің мақсаты әртүрлі экологиялық факторлардың өсімдіктерге, жануарларға әсерін анықтау және әртүрлі орта жағдайларында өсімдіктердің, жануарлардың қалыпты дамуына ықпал ететін бейімделуді анықтау болып табылады.


Курс по дисциплине «Защита здоровья населения» для обучающихся по образовательным программам: 6В11223 «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»   

Данный курс содержит необходимые материалы, определяющие цели, содержание и технологию изучения  дисциплины «Введение в специальность».


Содержание Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов формируется как отраслевое направление биологической науке, исследующее ботанико-зоологические закономерности использования человечеством природных богатств и регулирования отношений природы и общества. Она изучает институциальные механизмы управления природопользованием и методы наиболее эффективного взаимодействия общества и природной среды в целях предотвращения ее дальнейшего загрязнения и истощения.

Биология курсы - тірі организмдердің құрылысын, олардың ерекшеліктерін, қоршаған орта жағдайларына байланысты қасиеттерін, эволюциялық даму жолдарын, тірі организмдердің тұқым қуалау және өзгергіштігін, олардың алуан түрлілігін, өсімдіктердің, жануарлардың көбею жолдарын, дамуын және ерекшеліктерін қарастырады. 

Пререквизиттер: Философия, экономика, кәсіпкерлік, көшбасшылық және инновация негіздері.

Постреквизиттер: Еңбекті қорғау, Радиациялық қауіпсіздік негіздері

ОБ мақсаты: өмір тіршілік әрекетінің қауіпсіздігінің, еңбекті қорғау, қоршаған ортағы қорғау, төтенше жағдайлар кезінде қорғау саласында қазіргі ғылым мен техниканың талаптарына сәйкес кәсіби құзіреттілікке ие мамандарды даярлау, түлектердің бәсекеге қабілеттілігін және кәсіби дамуын қамтамасыз ету

Пән мақсаты: жоғары жалпы ғылыми және кәсіби дайындығы бар, өзіндік шығармашылық жұмысқа қабілетті мамандарды даярлау.

Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Негізгі ережелер. Пәннің мақсаты мен

міндеттері. Жоғары мектептегі студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы ғылыми

әдебиеттермен жұмысты ұйымдастыру. Ғылыми таным мен шығармашылықтың әдістемелік негіздері. Ғылыми білім түсінігі. Теория жалпыланған білім жүйесі. Теориялық және эмпирикалық зерттеу әдістері. Ғылыми-техникалық шығармашылық теориясы мен методологиясының элементтері. Ғылыми зерттеу бағытын таңдау және ғылыми-зерттеу жұмысының кезеңдері. Іргелі зерттеулер. Қолданбалы зерттеулер. Іздеу зерттеулері. Ғылыми зерттеудің бағытын, мәселелерін, тақырыбын таңдау. Экономикалық тиімділікті бағалау. Ғылыми-зерттеу жұмысының кезеңдері.  Ғылыми ақпаратты іздеу, жинақтау және өңдеу.

Түйінді құзыреттер / күтілетін нәтижелер:тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласында студенттерді терең тану. ҒЗЖ жоспарын құру және жүзеге асыру, ҒЗЖ қолдану арқылы қоршаған орта мәселелерін шешу.

 Бағалау әдістері: студенттердің күнделікті жұмысын бақылау, ауызша сұрау, жазбаша жұмысты бағалау, апта сайынғы рейтинг қою, ағымдағы тексеру және білімді бағалау, семестрлік тексеру және білімді бағалау.

 Зерттеу дағдыларын дамытуға арналған тапсырмалар: Білім алушылар әртүрлі ақпарат көздерімен жұмыс істей отырып, қажетті білімді дербес алуы, оларға талдау жүргізуі, салыстыруы, жинақтауы, теориялық материалдарды тәжірибелік-эксперименттік әдістермен растауы тиіс.

 Оқытудың инновациялық тәсілдері: бейімдеу тәсілдері, "төңкерілген оқыту" технологиясы

Ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар тұлғалар үшін пән бойынша оқыту: ЭББР, университеттің электрондық кітапханасын, курс бойынша бейнематериалдарды пайдалана отырып оқыту.

Современные представления о проведении химических анализов; химические основы охраны окружающей среды; современные методы идентификации веществ, физико-химические методы анализа.